فارسی فارسی
   

لوازم آزمایشگاه خاک

دفترچه رنگ خاک مانسل

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

برای تعیین رنگ خاک از دفترچه هایی استفاده میشود که به ان دفترچه های رنگ مانسل گفته می شود ـ در این دفترچه یک پنجم رنکهای موجود در طبیعت وجود دارد (195 رنگ برای تعیین رنگ خاک از دفترچه رنگ خاک مانسل استفاده می شود که توسط پرفسور آمریکایی ابداع گردید . در