فارسی فارسی
   

تجهیزات خاک

14.22 Soil Moisture

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

Eijkelkamp 14.22 Soil Moisture Measuring System With Gypsum Blocks

تانسیومتر جت فیل

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

This illustration shows a 6” (152.4 mm) long Jet-Fill Tensiometer, the “L” designation available for other lengths. This unit can use a transducer in the gage port for continuous readings of your matric suction. The Jet-Fill action provide almost instance

دفترچه رنگ خاک مانسل

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

برای تعیین رنگ خاک از دفترچه هایی استفاده میشود که به ان دفترچه های رنگ مانسل گفته می شود ـ در این دفترچه یک پنجم رنکهای موجود در طبیعت وجود دارد (195 رنگ برای تعیین رنگ خاک از دفترچه رنگ خاک مانسل استفاده می شود که توسط پرفسور آمریکایی ابداع گردید . در